Vårdnadsfrågor

FRÅGOR OCH SVAR OM UMGÄNGE OCH VÅRDNAD

Antalet vårdnadstvister och konflikter kring vårdnad av och umgänge med barn efter skilsmässor och separationer blir allt fler i Sverige. Samtidigt så är det många som inte har kunskap om vilka regler det är som gäller rent lagligt. På denna sida hittar du svar på det svenska rättsläget i dessa frågor och får veta hur du ska agera om du hamnar i en konflikt gällande vårdnaden eller umgänget med dina barn.

Viktigt att känna till är att den svenska lagstiftningen i grunden utgår från barnens bästa. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, oavsett om den ena föräldern anser att den andra är olämplig. Detta är det upp till familjerätten och andra instanser att avgöra om det finns behov och man får alltså inte hindra en person från att träffa sina barn så länge det inte finns ett domslut på detta. Anser man att barnen behöver skyddas finns det möjlighet att se till att barnen får övervakat umgänge. Läs mer på flikarna ovan för att få svar på skillnaden mellan umgänge och vårdnad samt hur du går tillväga om du har behov av att ansöka om ensam vårdnad.

Sida 2

RSS

Att finna den bästa lösningen

31 Jul 2020

Ingen går in i ett förhållande med separation i tanken. Den dag det händer och det finns barn med i sammanhanget krävs det bra lösningar. Något som ofta behöver klargöras är begreppet vårdnad.

Barn är det viktigaste vi har. Barn är framtiden och för de allra flesta föräldrar de personer de bryr sig allra mest om. Världen förändras för alltid när man blir förälder och ingenting blir någonsin likadant igen. Därav följer att barn ska vara första prioritet vid en separation. När föräldrar inte längre vill och kan leva tillsammans behöver ändå tryggheten garanteras för barnen. Detta kan åstadkommas på olika sätt. I många fall kan föräldrar komma fram till en gemensam överenskommelse som fungerar för både vuxna och barn. Äldre barn kan dessutom medverka genom att uttrycka sin vilja. Inget barn behöver förlora kontakten med någon av föräldrarna. Men vad betyder då begreppet “vårdnad”?

Att ha vårdnad om ett barn

Tyvärr är det alldeles för vanligt att vuxna inte är fullt ut vuxna. Ofta finns konflikter med den förälder man precis separerat ifrån och detta kan ta sig många tråkiga uttryck. Inte sällan tappar föräldrar sin vuxenroll, helt eller delvis. Barn används för manipulation av den vuxna motparten och man glömmer att den individ ett barn är ska komma först. Att ha vårdnaden om ett barn är inte detsamma som att ha enskild vårdnad - det är en helt annan sak. Ett barn har alltid rätt till båda föräldrarna och att få träffa dem regelbundet. Vårdnad handlar istället om det juridiska ansvaret för ett barn. Vad betyder då detta? Jo. Det handlar och skolgång, hemadress och uppfostran. Det handlar om ansvar och att ta rätt beslut för barnet. I Sverige anser vi nästan alltid att det är bäst för barnet om föräldrarna kan ta dessa beslut gemensamt. Detta kallas då för gemensam vårdnad.

När inte gemensam vårdnad fungerar

Vad finns att göra om det inte fungerar med den gemensamma vårdnaden? Det finns hjälp att få på flera ställen. Till exempel har kommunen en familjerättsenhet. Där kan föräldrar få hjälp med samtal och med att teckna avtal om vad som ska gälla för barnet. Man kan också vända sig till en jurist. Där får man information om vad som gäller, men också vad man kan göra om samarbetet föräldrarna emellan trots allt inte fungerar. Skulle alla andra vägar vara stängda kan man också stämma den andra föräldern om vårdnaden och begära enskild vårdnad.

Ensam vårdnad utifrån barnets bästa

20 Jul 2020

Vårdnadstvister kan vara påfrestande. Det är vanligt att vårdnadshavarna får gemensam vårdnad om de gemensamma barnen. Här besvaras dina frågor för vad som gäller vid ensam vårdnad.

Livet blir inte riktigt alltid som man har tänkt sig. Som Forrest Gumps mamma sade, livet är som en chokladask och man vet aldrig vad man får. Ibland överraskas man positivt men ibland negativt. Det man hade planerat följer tyvärr inte ut. Livet kom helt enkelt emellan. Så kan man exempelvis känna när ett förhållande tar slut med en partner. Har man dessutom gemensamma barn med den partnern behöver man ta beslut om hur den gemensamma vårdnaden ska se ut. Det vill säga, var ska barnen bo och när? Kan man inte själv komma överens beslutar tingsrätten vårdnadstvisten. Vanligtvis vill man att barnen ska ha rätt till båda sina föräldrar, men i somliga fall kan det vara aktuellt att ansöka om ensam vårdnad.

När är det aktuellt att ansöka om ensam vårdnad?

Många föräldrar lyckas kommunicera och samarbeta i den mån som krävs för att dela vårdnaden av barnen. Men inte i alla fall. Ibland föreligger det dessutom anledningar som gör det ohållbart eller rentav farligt för ett barn att bo hos någon av föräldrarna. Det kan vara om en av vårdnadshavarna exempelvis har problem med missbruk, uttryckt hot eller använt våld mot barnen eller den andra föräldern. I sådana fall har man mycket tunga skäl att ansöka om ensam vårdnad. Även om anledningarna till varför man anser att ensam vårdnad är aktuellt kan variera är det viktigt att inleda den juridiska processen tidigt. Vänd dig till ett juridiskt ombud som kan stötta dig i vårdnadstvisten.

Barnets bästa är alltid utgångspunkten

När man beslutar om hur vårdnaden om barnen ska se ut ska man alltid utgå från vad som är barnets bästa. Ofta blir det en tolkningsfråga där man alltså behöver argumentera för varför det önskade vårdnadsupplägget är just det bästa för barnen. Man utgår i regel aldrig från ensam vårdnad som ett första alternativ. Först tittar man alltid på vilka möjligheter det finns att inkludera bägge föräldrarna i barnens liv så mycket som möjligt. Det kan också vara värt att påminna om att ensam vårdnad inte per automatik betyder att den andra föräldern inte har någon umgängesrätt med barnen alls. Det bästa är som sagt att uppsöka ett juridiskt ombud som reder ut begreppen och processen åt dig.

Ensam vårdnad – avfärda alla feltolkningar

11 Jul 2020

Många tar fel på begreppet och innebörden av ensam vårdnad. Det betyder inte och har aldrig betytt att den ena föräldern kan frånta den andra rätten att umgås med deras gemensamma barn.

Innebörden av det juridiska begreppet ensam vårdnad tolkas fel av många. Den som har vårdnaden om ett barn kallas för vårdnadshavare och är ansvarig för alla juridiska beslut gällande ett barn, såsom omvårdnad, skola och fostran. Däremot har inte en vårdnadshavare rättigheten att frånta rätten till umgänge från den andra föräldern. Vårdnadshavaren är skyldig att ge barnet en trygg tillvaro och se till att det inte utsätts för någon form av kränkning samtidigt som denne är ansvarig för hanteringen av alla kontakter med myndigheter och sjukvård. I dessa skyldigheter ingår även hantering av pass eller andra identitetshandlingar.

När bör du ansöka om ensam vårdnad?

När bör en förälder ansöka om ensam vårdnad? Oftast sker det när samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden inte fungerar bra. Om den andra föräldern är oförmögen att dela vårdnaden om barnet är det nödvändigt att ansöka om ensam vårdnad. Orsaker kring oförmågan kan vara olika men oftast handlar det om missbruk eller psykisk ohälsa. En ansökan om ensam vårdnad bör alltid påbörjas med en diskussion med den andra föräldern där det förklaras varför en sådan åtgärd är nödvändig. Diskussionen bör föras i närvaro av advokater som representerar båda föräldrarna. Under detta samtal bör det förklaras att båda föräldrarna oavsett vårdnadshavare har rätt att träffa barnet. En ensam vårdnad godkänns alltid om den är den bästa lösningen för barnet självt. Barnets bästa ligger alltid i fokus vid vårdnadstvister.

Ensam vårdnad och umgängesrätt

Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna regelbundet oavsett om vårdnaden är gemensam eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad. I juridiken kallas detta för umgängesrätt och handlar som begreppet självt antyder om barnets rätt till umgänge. Om barnet inte vill träffa en av föräldrarna ska inte detta ske mot dess vilja även om något annat styrkts under vårdnadstvisten. Det mest praktiska i det här fallet är att skriva under ett individuellt umgängesavtal. I det anges på ett detaljerat och tydligt sätt hur umgänget lagts upp. Ett avtal som godkänts av socialnämnden har samma rättsverkan som en dom eller ett beslut som tagits i tingsrätten. Återigen bör det påpekas att alla beslut kring umgängesrätt alltid tas med barnets bästa i åtanke och är anpassade till varje specifik familjesituation. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.vårdnadstvistt.se/

Med barnets väl i fokus

1 Jul 2020

När föräldrar separerar är det ofta barnens väl som orsakar tvist och diskussion. Helt naturligt då omsorgen om barn ska gå före allt annat. När oenighet råder behöver du som förälder stöd.

Att förhållanden avslutas är en mycket vardaglig sak. Varje dag separerar par överallt; från Rannebergen till Billdal, från Kålltorp till Torslanda och det är rutin och vardag. För de inblandade däremot är det allt annat än vardag utan något som kanske bara sker en eller ett par gånger under livet. En trasig relation innebär alltid en kris och beslutet att gå vidare åt olika håll är oftast tufft och innebär stora förändringar i familjen. Många upplever ändå att rätt beslut är taget och att livet fungerar bra mycket bättre efter det att en tid gått. När det finns barn med i bilden blir det knappast enklare eller mer okomplicerat.

Vad säger lagen om vårdnad?

Lagen är klar och tydlig till sin bokstav och den utgår från barnets behov, inte vårdnadshavarens. Det är barnet som har rätt till båda sina föräldrar, inte tvärtom. Att detta ska vara utgångspunkten kan inte betonas ofta nog. Vad som händer vid en separation är sorgligt nog ofta att föräldrarna är alltför mycket uppe i en konflikt dem emellan och följderna kan alltså bli att det råder oenighet om exakt allt kring barnet. Alltifrån klädsel till matvanor till skolgång kan debatteras hett.

När relationen och rutinerna inte alls fungerar går det ibland så långt att man behöver söka alternativa lösningar och det är här som en vårdnadstvist kan inledas. En vårdnadstvist handlar inte enbart om umgänge med ett barn. Det handlar om vem som ska ta beslut om väsentligheter rörande barnet, som skolgång och bostad. I denna djupt olyckliga situation behöver man som förälder det stöd man kan få från ett juridiskt ombud.

Advokathjälp i Göteborg

Vårdnadstvister tenderar tyvärr att bli utdragna och ibland besvärliga och då om någon gång behövs juridisk expertis. Som privatperson utan tidigare juridisk erfarenhet är det mycket svårt att veta tillräckligt om rättigheter och rättspraxis bland annat. Vid vårdnadstvister finns det oftast möjligheter att få hjälp från staten med de kostnader som uppstår via så kallad rättshjälp.

Utgången av en vårdnadstvist beror på en lång rad faktorer och som förälder kommer du att få rätt hjälp när du vänder dig till rätt byrå vid Stampen. Att ordna det på bästa möjliga sätt för ditt barn är både advokatbyråns och din ambition!

Juridiskt stöd och rättshjälp i vårdnadstvister

12 Jun 2020

Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar. Vid exempelvis en skilsmässa kan du behöva hjälp att styrka dina skäl till varför vårdnaden för dina barn ska falla till din fördel.

Det är sällan en trevlig upplevelse att ingå i en vårdnadstvist med exempelvis en före detta partner om hur vårdnaden över de gemensamma barnen ska se ut både juridiskt och praktiskt. Vanligtvis om man har möjligheten vill man ha så mycket kontakt som möjligt med sina barn. Man vill träffa dem så mycket som möjligt, samtidigt som den före detta partnern på andra sidan ofta vill samma sak. Det är inte heller ovanligt att en vårdnadstvist uppstår vid skilsmässa och att det samtidigt är väldigt frostigt, infekterat eller känsligt mellan parterna. Då kan det vara väldigt skönt och i många fall även helt nödvändigt att man får hjälp i tvisten av ett juridiskt ombud.

Advokaten fyller flera funktioner

Ditt juridiska ombud i en vårdnadstvist hjälper dig på mer än ett sätt. Förutom att ombudet tar den emotionella belastning som du kanske kan känna av att gå upp i rätten mot din före detta partner och förhandla om vårdnaden bistår advokaten även med juridisk rådgivning och sakkunnig kompetens inom den omfattande juridiken som är relaterad till vårdnadstvister. Du får hjälp med att argumentera för din sak, varför du anser att vårdnaden ska se ut så som du önskar. Det juridiska ombudet stöttar dig i att styrka dina skäl till varför dina barn ska fortsätta ha så mycket kontakt med dig som möjligt.

Barnets bästa alltid i centrum

Precis som med alla ärenden där barn på ett eller annat sätt är inblandade måste och ska man alltid utgå från vad som är barnets bästa. Det kommer din advokat också att göra i en vårdnadstvist. Men advokaten vässar argumenten till varför du är en ytterst bidragande faktor till barnets bästa och är din representant hela vägen i mål. Du får personlig rådgivning och rättshjälp som reder ut krånglig juridik så att du förstår. Familjeangelägenheter kan vara svåra att handskas med även utan juridisk inblandning. För din egen skull, men framför allt för ditt eller dina barn, är det alltid klokt att söka juridisk representation i vårdnadstvister. Skulle utfallet inte falla till ditt önskemål kan du alltid få hjälp att överklaga. Men kom ihåg att det alltid är den juridiska tolkningen av barnets bästa som avgör tvisten.

Vad innebär egentligen arvsrätten?

2 Jun 2020

Vem ska egentligen få allting man äger, när man själv går bort? Får man bestämma det helt själv eller finns det lagar och liknande som styr vem som får ärva någon vid händelse av dennes död?

När någon dör så kommer alla dennes saker och tillhörigheter att tillfalla någon annan. Har man barn så kommer barnen att vara de som ärver tillgångar och andra tillhörigheter, så länge det inte är skrivet någonting annat i ett eventuellt testamente. Man får självklart lämna saker efter sin död till vem man vill, men om det finns barn med i bilden så är det lite speciella regler som finns som måste följas. När det gäller arvsrätten och vem som har den rätten så finns det också lagar man måste följa. Arvsrätten är egentligen en samling med bestämmelser där det regleras hur kvarlåtenskapen ska fördelas, efter den person som har avlidit.

Vem får ärva?

Vem är det då egentligen som får ärva efter någons död? Ja egentligen vem som helst. Man har rätt att själv bestämma och skriva in någon i sitt testamente till exempel, som ska få ärva efter ens död. Men det finns dock bestämmelser och lagar som måste följas. Barn och barnbarn har som regel alltid arvsrätt och även så föräldrar, ifall det skulle vara så att de skulle överleva sitt barn. Arvsrätten kan också utvidgas till fler led i släktskapet efter att närmsta familjen har fått det som de har rätt till i arvet. Där ingår till exempel syskon, syskonens barn och kusiner.

Barnens rätt

Oavsett vem man själv väljer att skriva in i sitt testamente, för att få ärva något specifikt av en när man dör så finns det som sagt vissa saker som inte går att ändra på. Har man till exempel skaffat barn någon gång under livets gång så kommer det barnet eller de barnen att ärva hälften, det går faktiskt inte att komma ifrån. Barnen ärver alltid hälften, det kan man aldrig ändra på. Sedan vad man själv väljer att göra med den andra resterande delen är helt och hållet upp till en själv, om man vill ge även det till sina barn eller om det ska gå till någon annan. Det är sådant som man får se till att skriva in i sitt testamente. Har man inget sådant så kan man gå till en advokat för att få hjälp med den saken. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.arvsrätt.nu

Gör jobbiga beslut enklare med en familjerättsadvokat

7 May 2020

Ingen vill vara i en situation där du behöver juridisk hjälp, men ibland behövs det. Om du går igenom en skilsmässa är det viktigt att du får hjälp av en jurist med erfarenhet inom familjerätt.

Att behöva juridisk hjälp inom familjen är något de flesta helst vill slippa. Det bästa är alltid att försöka lösa konflikterna inom familjen utan utomstående hjälp. Däremot kan det komma tillfällen där du måste få hjälp inom familjerätten. Vad innebär då familjerätten? Den räknas in till civilrätten, och som namnet föreslår handlar det om familjens rättigheter och skyldigheter. Inom familjerätten ingår exempelvis vårdnadstvist, samboavtal, bodelning och skilsmässa. Att välja rätt advokat är viktigt eftersom det är en person som kommer att representera dig. Det är någon som du kommer att spendera mycket tid tillsammans med och som du vill kunna känna dig trygg med.

Gå inte igenom en skilsmässa eller vårdnadstvist själv

Tiden när man går igenom en skilsmässa kan vara en väldigt svår period i ens liv. Inte enbart ska alla ägodelar delas upp, utan många gånger är det även barn inblandade vilket gör det hela ännu svårare. Vissa klarar av detta själva och kommer fram till en överenskommelse. Men tyvärr är detta inte alltid möjligt av många olika anledningar. En advokat kan hjälpa dig att ta dig igenom detta. Du får bland annat juridiskt stöd och rådgivning. Ni kan tillsammans komma fram till en lösning som passar din familj på det bästa sättet. Ibland är detta att ena partnern får ensam vårdnad, eller begränsat umgänge. Vad det än är så arbetar alltid en advokat utifrån ditt intresse, och representerar dig och din vilja.

Jurist eller advokat - vad är bäst?

Den stora skillnaden mellan advokat och jurist är att “advokat” är en skyddad titel, vilket inte jurist är. Detta innebär att nästan vem som helst kan kalla sig jurist, utan att faktiskt ha en juridisk utbildning. Många jurister har däremot någon form av juristutbildning, men det är viktigt att kontrollera detta innan du anställer en jurist. En advokat däremot är en titel som är skyddad enligt lag. Detta betyder att inte vem som helst kan öppna en firma och kalla sig själv advokat. En advokat måste vara med i Advokatsamfundet, som ställer höga krav för att acceptera nya medlemmar. För det första krävs det en juristutbildning, men även praktik i tre år på en kvalificerad juridisk verksamhet. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.familjerättstockholm.com

Låt lagens änglar vara dina följeslagare!

10 Apr 2020

Relationer som börjar i dur kan sluta i moll och gör vardagen komplicerad. Då är det skönt att få hjälp av juridiskt kunniga och erfarna personer som exempelvis Advokaterna i Stockholm.

En förälskelse som går över i djup och innerlig kärlek kan göra det självklart att det i nästa steg blir löften om evig kärlek i kyrkan och bröllop, då är det svårt att tänka att känslorna kan svalna och övergå i ovänskap. Bästa vänner som tillsammans kommer på en affärsidé och är fyllda av entusiasm, energi, engagemang och glädje där drömmar omvandlas till verklighet, där känslan av att vara oövervinnlig är sannare än den kanske någonsin blir i livet. Då kan det vara svårt att se en framtid där ovänskap om pengar, om framtida planer kan förstöra vänskapen, kan förstöra den gemensamma livsdrömmen, gnistan och känslan av att hela världen ligger framför en. Ovänskap och hårda ord mellan ett före detta äkta par är en sak. Men när den ovänskapen också omfattar de gemensamma barnen och vem som ska få ha barnen kan det kännas alldeles omöjligt att tänka sig att man kan finna en lösning tillsammans. Rädslan över att tänka att man inte ska få tillbringa varje dag, minut, sekund med de man älskar mest, sina barn, blir kvävande. I situationer som dessa är det bästa att söka juridisk hjälp av erfarna, kompetenta juridiskt skolade personer - jurister och advokater, som exempelvis advokaterna i Stockholm.

Ju tidigare desto bättre

I situationer som ovan när livet tar en annan vändning än man har förväntat sig så kan vi alla behöva hjälp - någon att stötta oss mot, någon att luta oss mot som vi kan känna oss trygga med. En jurist eller advokat som med noggrannhet och erfarenhet är intresserad av sin kund och sätter kunden i centrum och med respekt och förtroende skapar en relation, som förstår utsattheten och svårigheten som du befinner dig i. Ju tidigare ett juridiskt ombud kopplas in i processen desto bättre kan hjälpen bli som erbjuds.

För alla - vem har råd?

Det kanske kan kännas som en besparing att använda en lekman som inhämtat visst juridiskt kunnande. Men det kan bli kostsamt i längden - både ekonomiskt och vad gäller resultat. Frikänns du i ett brottsmål så betalar staten kostnaderna för en offentlig försvarare, döms du betalar du utifrån din ekonomiska situation. I civilrättsliga tvister gäller rättsskyddet eller statlig rättshjälp oftast och täcker kostnaderna.

I behov av en försvarsadvokat i Stockholm

28 Mar 2020

Av olika anledningar så kan det ibland hända att man är i behov av en advokat, en försvarsadvokat. Om man behöver en sådan, kan man söka information om försvarsadvokat i Stockholm på nätet.

Oavsett vad man har gjort eller vad det kanske påstås att man har gjort, så behöver man ett bra försvar. Står man åtalad eller är gripen för ett brott av något slag, så behöver man skaffa sig en försvarsadvokat. Letar du efter en bra försvarsadvokat i Stockholm så är det bara att ge sig ut på nätet och söka efter just en sådan. Stockholm är stort och det finns nog en hel del olika advokater att välja på just i det området. En försvarsadvokat kommer att hjälpa dig med allt du behöver, oavsett om det är ett mindre eller ett större fall som det handlar om.

Advokat går igenom papper

Råd och stöd

En försvarsadvokat finns till för dig genom att ge råd och stöd inför den situation som du just för tillfället befinner dig i. Det går alltid att ta kontakt med en advokatfirma som erbjuder försvar i olika rättsprocesser och höra efter vad de kan göra för dig. Man behöver känna att man klickar bra med den person som ska stå som ens försvar i en eventuell rättegång och så vidare. Funkar man inte ihop så går det att leta vidare efter en advokat som man trivs bättre med.

En inledande kontakt med en försvarsadvokat i Stockholm behöver inte betyda att han eller hon är anlitad. Det brukar nästan alltid vara helt kostnadsfritt att boka tid för ett första samtal, för att se om ni passar för varandra.

Specialiserade inom brottmål

En försvarsadvokat är specialiserad inom just brottmål och har som mål att bistå den tilltalade under hela den rättsliga processen. Denne kommer även se till att din rättsprocess blir behandlad på ett så rättvist sätt som möjligt. Det innebär att vara med dig under polisförhör och under den pågående utredningen och efter det så kommer advokaten att bistå dig med all hjälp som krävs inför planeringen av ditt försvar.

Det är väldigt viktigt att man har en skicklig försvarsadvokat vid sin sida under hela processen. Denne kan förklara om du inte förstår vad som händer och se till att dina rättigheter blir tillgodosedda under hela förloppet. Genom personligt engagemang och professionalitet kommer försvarsadvokaten att vara din trygghet från början till avslutad rättsprocess. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

Att vara advokat i Uppsala

20 Mar 2020

En advokat i Uppsala arbetar i de flesta fall på en advokatbyrå. För att kunna utöva advokatyrket bör man ha en avslutad högskoleutbildning och minst tre års erfarenhet på en advokatbyrå

Att vara en advokat i Uppsala skiljer sig inte från att bedriva yrket i vilken annan stad som helst. Uppsala är nära Stockholm vilket ger advokater möjligheter att även anlitas av klienter från huvudstaden, något som uppskattas av advokatbyråerna. Det finns ett flertal större och lite mindre advokat-, och juristbyråer i Uppsala där klienter kan få rådgivning eller få hjälp vid familjetvister m.fl. Vad gör en advokat och vilken utbildning denne måste ha för att kalla sig för advokat är två viktiga punkter som förklaras mer i detalj under de två nästkommande rubrikerna.

två kvinnor läser

Vad gör en advokat?

En advokat kan arbeta inom olika områden. Exempel på sådana är brottmål, familjerätt, rådgivning, arbetsrätt, asylrätt miljörätt och frågor som gäller försäkringar. Vissa advokater väljer att specialisera sig inom ett område. Affärsjuridik är ganska populärt. Behovet för advokater inom asylrätt har ökat under de senaste åren då antalet asylsökande i Sverige också har ökat kraftigt. Andra advokater väljer att bedriva allmänpraktik där man blandar olika verksamhetsområden. Några exempel på dessa är fall inom brottmål, familjerätt och arbetsrätt. Arbetsmarknaden för advokater kan ändras från år till år. Den gemensamma nämnaren är att det är ett gammalt yrke som har behövts förut och som kommer att behövas framöver också. Visserligen finns det områden som blir mer populära medan andra förlorar sin glans men överlag är det ett eftersökt yrke i Sverige.

Att utbilda sig till advokat

Advokat är en titel skyddad i svensk lag. För att kunna kalla sig advokat bör man ha antagits som ledamot av Advokatsamfundet. Det första steget är att gå en juridisk högskoleutbildning som idag ligger på 5 år. Efter att ha tagit juristexamen krävs det minst 3 års erfarenhet inom juridisk verksamhet. Denna erfarenhet skaffas antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokat-, eller juridisk byrå. För att bli advokat måste man dessutom genomgå en advokatexamen. Utbildningen avslutas med en muntlig examinering. Efter avslutad utbildning och praktik är det fritt fram att ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Alla ansökningar prövas av Advokatsamfundets styrelse. Faktorer som spelar in är ordnad ekonomi, redbarhet och övrig lämplighet. Med andra ord räcker det inte med att ha studerat färdigt och arbetat i 3 år för att skaffa sig den nödvändiga praktiken. Läs mer på: https://www.advokatuppsala.biz/

Skaffa kvalificerade råd om umgängesrätt!

14 Dec 2019

Om man befinner sig mitt i en uppslitande och jobbig tvist om vårdnaden och, eller umgängesrätt så kan man behöva få råd och tips av en professionell jurist och advokat som kan råda dig till det allra bästa agerandet för att barnet ska fortsätta må bra och inte utsättas för onödigt jobbiga processer. Det gäller att komma ihåg att de allra flesta skilsmässor och därpå följande delade vårdnader om gemensamma barn brukar gå hur bra som helst. Det är när det är föräldrar med olika problem, som vårdnad och umgänge brukar bli uppslitande och jobbiga.

Om det finns problem med alkohol-, eller narkotikamissbruk, våldsamheter, övergrepp eller stora problem med vanskötsel, så bör den förälder som inte utsätter barnet för sådana saker, alltid se till så att barnet blir så skyddat som det bara går. Ska man lyckas i det, så är valet av rätt advokat A och O. Inget annat är så viktigt som att välja den allra bästa tänkbara advokaten för den process som man som ansvarstagande förälder är tvungen att gå genom. Här förklarat vi varför det är så.

Erfaren advokat kan ta fighten

En erfaren advokat vet både hur domstolen, domarna och hur socialtjänst och polis fungerar. Har en sådan advokat någon gång haft med de olika myndigheter som har med skydd av barn att göra, så vet hon, eller han hur det fungerar – men även hur illa det är när det inte fungerar. En advokat som har haft med barns skydd att göra, kanske tidigare har tagit fighten för ett sådant barn och kange rätt slags råd om hur en förälder bör agera för att barnet ska bli så skyddat som det bara går. Därför bör man välja rätt advokat, de måste vet hur illa det kan vara och vad som kan göras i sådana fall.

Advokat som brinner för barns skydd

Det kan lätt hända att någon som ser hur illa barn kan fara i ett rättsfall kan lätt bli desillusionerad och göra saker som inte är så bra. Barn far ofta illa när det kommer till domstolsbeslut. För det första är inte domstolarna anpassade efter hur barn fungerar. Det är tyvärr sällan som barn överhuvudtaget blir tillfrågade när det kommer till beslut som barns vårdnad, boende och umgänge. Domstolarna vet sällan hur de ska hantera frågor som berör barn. Av den anledningen förlitar sig de allra flesta domstolar på vad en kommuns socialtjänst kommer fram till.

Socialtjänster fungerar inte i många fall

Och kommunernas socialtjänster kan göra märkliga saker när det kommer till att utreda barn. Oftast utreder de mamman, om det är hon som slår larm om att ett barn far illa. Det är som om de är tondöva för vad som är bäst för ett barn, inte helt överraskande kan de ta pappans parti, även i fall där mamman har slagit larm om att barn far illa. Som den förälder som försöker skydda sitt barn är det därför mycket viktigt att få råd av en advokat som känner till de fallgropar som kan finnas när man försöker skydda sitt barn. Skaffa därför råd av en som vet hur det fungerar – eller inte fungerar!

Så undviker ni en vårdnadstvist

14 Nov 2019

En vårdnadstvist är en uppslitande process, där det tyvärr är vanligt att föräldrarna smutskastar varandra och försöker rada upp exempel på varför den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Vårdnadstvisten är destruktiv på alla sätt, och varje förälder som önskar en trygg och harmonisk uppväxt för sitt barn bör försöka undvika att ta frågan om vårdnaden till domstol.

Men hur undviker man en vårdnadstvist om man knappt kan tala med den andra föräldern utan att det blir bråk? Ja, det första steget är alltid att försöka komma tillrätta med de egna känslorna och faktiskt söka försoning med sin före detta, hur jobbigt det än kan kännas Många separationer slutar i känslor av svek och bitterhet, och att stå över dessa känslor kan vara mycket svårt, även om det gäller ens barns bästa. Alla föräldrar som står inför en tvist om vårdnaden bör ställa sig frågan om den andra föräldern verkligen är en så dålig förälder som man själv anser, eller om det är de egna känslorna och erfarenheterna av personen som påverkar.

Föräldrar som samtalar

Försök till samtal

Om man inleder en konversation med välvilja och en uppriktig önskan om att komma överens kring barnet, för barnets bästa, så brukar det ge resultat. Får man bara ovett tillbaka är det naturligtvis svårt att fortsätta vara diplomatisk, men de flesta som blir erbjudna en olivkrans under en konflikt brukar acceptera den, särskilt när det handlar om vad som är bäst för ens barn.

Att ha hand om vårdnaden gemensamt är inte så svårt som vissa verkar tro. Oftast räcker det med att man samtalar kring de viktigaste frågorna kring barnet vid några få tillfällen per år. Vårdnaden handlar ju inte om vardagliga saker som klädinköp och dylikt, utan mer om större frågor som uppfostran, kontakt med vården och skolgång. Man behöver absolut inte umgås med den andra föräldern i någon större utsträckning, utan det räcker gott och väl att då och då höras på telefon.

Sök hjälp hos familjerätten

Det kan vara svårt att till en början hitta formen för samtal, särskilt om man länge varit osams och har svårt att dra jämnt. Då kan det vara bra om samtalen förs på neutral grund, till exempel hos kommunens enhet för familjerätt. Där kan man dessutom få stöd i samtalen av erfarna handledare med erfarenhet av hundratals vårdnadstvister föräldrar emellan. Man får hjälp att komma förbi de vanligaste fallgroparna och återvändsgränderna och styr mot ett mer konstruktivt sätt att bedriva samtal. Oftast brukar det räcka med några få sådana samtal för att man tillsammans ska kunna hitta rätt kurs för det fortsatta gemensamma vårdnadsansvaret.

En advokat kan hjälpa till

Man kan också vända sig till en advokat inriktad på familjerätt för hjälp med samtalen. Detta kan faktiskt vara en bra lösning eftersom man då på ett än tydligare sätt får lite koll på vad det konkret innebär att befinna sig en juridisk process, som ju en vårdnadstvist faktiskt är. De flesta föräldrar underskattar allvaret och svårigheterna det kan medföra att i offentligheten blotta sitt privatliv och att anklaga varandra inför domare, advokater och andra åhörare.

Vårdnad för föräldrar som bor i olika städer

27 Oct 2019

Gemensam vårdnad för barn är en regel och inte ett undantag i samband med att dom flesta föräldrar väljer att gå skilda vägar. Växelvis boende är vanligt och man ansvarar tillsammans med uppfostran och andra delar till dess att dom fyllt 18 år. Men vad händer om en förälder vill flytta till en annan stad? Har man tidigare under förhållandet eller äktenskapet varit bosatta tillsammans i exempelvis Göteborg och den ena parten bestämmer sig för att flytta långväga, hur fungerar saker och ting då? 

Barnens hemadress 

När föräldrarna till ett barn väljer att separera kommer barnet endast ha en hemadress, alltså folkbokföringsadressen. Om den ena föräldern bor kvar i det tidigare gemensamma boendet blir det förblir det ofta för enkelhetens skull där. Även om barnet har sin hemadress hos den ena föräldern så är det ändå vanligt med växelvis boende, i den mån det är praktiskt utförbart. En förutsättning är att barnet har nära till skola, fritidsaktiviteter och annat från båda sina boenden. Om den ena föräldern väljer att flytta från Göteborg eller någon annan stad för att istället bosätta sig längre bort blir detta givetvis svårare. 

När en förälder byter stad 

I dom fall där den ena föräldern väljer att byta stad är det ett eget beslut som innebär att vårdnaden försvåras. Man kan alltså inte räkna med växelvis boende, till exempel varannan vecka, eftersom det inte fungerar med skolgång och annat på grund av det långa avståndet. Kan man tillsammans komma överens om ett fungerade arrangemang, så som att barnet kommer på besök på lov och kanske vissa helger, så är det såklart det allra bästa. Om den föräldern som bor kvar i exempelvis Göteborg däremot anser att samarbetet försvåras kraftigt av flytten kan han eller hon ansöka om ensam vårdnad. 

Flytta med barnen 

Vill man däremot flytta och ta barnet med sig gäller andra regler. För att man ska kunna göra det krävs att den andra föräldern ger sitt godkännande för flytten. Gör han eller hon inte det, utan vill försätta kunna umgås med sitt barn som tidigare, säger lagen att man inte har rätt att ta med sig barnet vid en flytt. Att ansöka om ensam vårdnad i detta fall är oftast inget giltigt skäl, utan man får helt enkelt välja mellan att flytta utan godkännande och utan barn, eller stanna kvar i den stad man är bosatt i nu. 

Har man gemensamma barn och väljer att flytta till en annan stad kan det alltså vara så hårt att man kan tvingas välja bort gemensam vårdnad. Göteborg är givetvis bara ett exempel men det kan vara bra att tänka på att ju längre avståndet är desto svårare är det att arrangera en bra lösning och ett bra samarbete. Som föräldrar bör man såklart också ta hänsyn till vad barnet själv vill men utgår man ifrån att man har gemensam vårdnad kan det vara extremt krångligt om den ena föräldern bestämmer sig för att flytta till en annan ort.

Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

Problem efter skilsmässan

11 Jun 2019

En skilsmässa är ofta en känslosam process oavsett man är osams eller ej. Det händer att det uppstår ett antal juridiska och ekonomiska frågor som behöver lösas.

Det är nästan hälften av alla äktenskap som slutar i skilsmässa även om ddet har minskat de senaste åren. Hur går egentligen en skilsmässa till? Vad gäller vid bodelning? Och vad händer när man har gemensamma barn? Det är många frågor man har när man ligger i en skilsmässa. 

Och mitt i allt är det mycket känslor och sorg inblandat. Det är extra jobbigt om det är barn inblandade. Vid tvister och osämja rekommenderas det att söka juridisk hjälp. Då får en trygg tredje part sköta samtalen istället för att förvärra situationen ytterligare.

Vad händer vid en skilsmässa?

När båda parterna är överens och man inte har barn går det ganska smärtfritt. Man skickar då in äktenskapsskillnad underskriven av båda parterna tillsammans personbevis och hemortsintyg till tingsrätten. Har man barn över 16 år är det heller inga problem. Sedan får man bevis på skilsmässan av Skatteverket. Om ingen part har begärt betänketid beviljas den av tingsrätten. 

När man har barn under 16 år eller om en av parterna motsätter sig skilsmässan så säger lagen att det krävs det minst 6 månaders (och som högst 12 månader) betänketid innan den kan godkännas. Efter betänktetiden måste man ansöka om fullföljd, annars avskrivs ansökan.

Det måste göras av den som vill skiljas eller av båda om man är överens och avgörs av tingsrätten. 

Vårdnadsärenden vid skilsmässa

När man har barn under 16 år måste man komma överens om vem som ska ha vårdnaden eller om man vill ha gemensam vårdnad. Om man inte kommer överens om vem som ska ha enskild vårdnad under betänktetiden måste ändå tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut. 

Enskild vårdnad kallas också juridisk vårdnad eftersom det endast innebär att man har ansvaret för barnet eller barnen rent juridiskt och får bestämma om skola, vård och vid passansökningar och liknande. Det har inget att göra med umgängesrätten till barnen.

Även den definitiva vårdnaden efter betänketiden fattar tingsrätten beslut om. 

Hur går en bodelning till?

När det gäller gemensamma tillgångar vid en skilsmässa så måste en bodelning förrättas. Det inenbär helt enkelt att man specificerar hur man ska dela alla tillgångar och skulder. Grundreglen är altlid att det delas lika. 

Men när det finns äktenskapsförord, gåvobrev eller om det finns arv genom testamente gälelr det. Och när man är överens om hur tillgångarna ska delas upp gäller självfallet det.