Ensam vårdnad – avfärda alla feltolkningar

Många tar fel på begreppet och innebörden av ensam vårdnad. Det betyder inte och har aldrig betytt att den ena föräldern kan frånta den andra rätten att umgås med deras gemensamma barn.

Innebörden av det juridiska begreppet ensam vårdnad tolkas fel av många. Den som har vårdnaden om ett barn kallas för vårdnadshavare och är ansvarig för alla juridiska beslut gällande ett barn, såsom omvårdnad, skola och fostran. Däremot har inte en vårdnadshavare rättigheten att frånta rätten till umgänge från den andra föräldern. Vårdnadshavaren är skyldig att ge barnet en trygg tillvaro och se till att det inte utsätts för någon form av kränkning samtidigt som denne är ansvarig för hanteringen av alla kontakter med myndigheter och sjukvård. I dessa skyldigheter ingår även hantering av pass eller andra identitetshandlingar.

När bör du ansöka om ensam vårdnad?

När bör en förälder ansöka om ensam vårdnad? Oftast sker det när samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden inte fungerar bra. Om den andra föräldern är oförmögen att dela vårdnaden om barnet är det nödvändigt att ansöka om ensam vårdnad. Orsaker kring oförmågan kan vara olika men oftast handlar det om missbruk eller psykisk ohälsa. En ansökan om ensam vårdnad bör alltid påbörjas med en diskussion med den andra föräldern där det förklaras varför en sådan åtgärd är nödvändig. Diskussionen bör föras i närvaro av advokater som representerar båda föräldrarna. Under detta samtal bör det förklaras att båda föräldrarna oavsett vårdnadshavare har rätt att träffa barnet. En ensam vårdnad godkänns alltid om den är den bästa lösningen för barnet självt. Barnets bästa ligger alltid i fokus vid vårdnadstvister.

Ensam vårdnad och umgängesrätt

Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna regelbundet oavsett om vårdnaden är gemensam eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad. I juridiken kallas detta för umgängesrätt och handlar som begreppet självt antyder om barnets rätt till umgänge. Om barnet inte vill träffa en av föräldrarna ska inte detta ske mot dess vilja även om något annat styrkts under vårdnadstvisten. Det mest praktiska i det här fallet är att skriva under ett individuellt umgängesavtal. I det anges på ett detaljerat och tydligt sätt hur umgänget lagts upp. Ett avtal som godkänts av socialnämnden har samma rättsverkan som en dom eller ett beslut som tagits i tingsrätten. Återigen bör det påpekas att alla beslut kring umgängesrätt alltid tas med barnets bästa i åtanke och är anpassade till varje specifik familjesituation. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.vårdnadstvistt.se/

11 Jul 2020